Sürrealizm, diğer adıyla “Gerçeküstücülük” 1920’li yıllarda, Dada’nın küllerinden doğan bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Kendine bile muhalif olan Dada akımının miadını doldurmasıyla, sanatta yeni yönelimlerin arayışındaki sanatçılar, bu arayışı daha sistemli ve tutarlı bir çerçeveye oturtarak Sürrealizm sanat akımı etrafında birleşmişlerdir.

Fransız şair-yazar Andre Breton’un öncülüğünde ve Sigmund Freud’un psikanaliz çalışmaları temelinde gelişen akımın temsilcileri, o zamana değin pek bilinmeyen bilinçaltını keşfetmeyi amaçlamışlardır. Görünen dünyanın yanı sıra, bilinçaltına itilmiş pek çok deneyimin düşler ve halüsinasyonlarla ortaya çıktığı gibi, resimlerle de ifade edilebileceği inancını benimsemişlerdir.

Sürrealizm Akımı


Salvador Dali, Joan Miro, Max Ernst, Yves Tanguy, Frida Kahlo ve Rene Margritte gibi önemli sanatçılar, eserlerinde şaşırtıcı imgeler kullanarak bilinen dünyanın ötesinde sanrılı ve saçma bir evren kurgulama eğilimi gütmüşlerdir. Bilincin insan üzerindeki hakimiyetini sorgulamak amacıyla çeşitli illüzyonlar ve yabancılaştırma teknikleri kullanmışlardır. Fiziksel dünyanın ötesindeki gerçekliği (üst gerçeklik, gerçeküstü) keşfetmeye çalıştıkları pek çok eserle sanat tarihinde bir dönüm noktası yaratmışlardır.

sürrealizm sanat akımıve temsilcileri
İmgelemin gücünü bastırdığı ve tabularla insanın gerçek potansiyelini engellediğini düşündüklerinden rasyonel düşünceye karşı çıkmışlar, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir. Bu açıdan romantizm akımıyla benzer bir çıkış noktasına sahip olsa da, benimsedikleri ilkeler son derece farklıdır. Bilinçaltını harekete geçirmek için çeşitli yöntemler denemişler, mitlere ve ilkel kültürlere yönelmişlerdir. Bu ilkeler, sürrealizmden sonra gelen pek çok akımı etkilemiştir.

Salvador Dali: Sürrealizm Sanat Akımı Denince ilk Akla Gelen Sanatçı


sürrealizm sanat akımı ve temsilcileri
1904 İspanya doğumlu sanatçı, sürrealizm akımıyla özdeşleşmiş bir kişiliktir. Dali yalnızca ressam değil, heykeltıraş ve performans sanatçısıdır da. İlginç karakteri ve sansasyonel tavırlarıyla, 20. yüzyılın sanat dünyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri olmuştur. Eserleri de, en az kişiliği kadar ilginçtir. Hayal ve halüsinasyonlarını betimlemek için kurguladığı görsel dille ölüm, erotizm ve çürüme gibi konuları işlemiştir. Karınca ve yumurta gibi unsurları çalışmalarında sıkça göze çarpar.

Joan Miro


joan miro ve sürrealizm
Bir diğer İspanyol sanatçı olan Joan Miro da, sürrealizm akımı temsilcilerinin en önemlileri arasında yer almaktadır. Özellikle, resim sanatında figürden soyutlanma konusunda sürdürdüğü deneyler, sanatçıya sanat tarihinde özgün bir yer kazandırır. İzleyiciyi canlı renkler ve olağandışı formlarla oluşturduğu hayal dünyasına çeken sanatçı, neredeyse çocuksu bir üslupla geleneksel betimleme yöntemlerinden son derece uzaktır. Hayatının son dönemlerinde yaptığı heykellerinde ise biomorfik ve metaforik bir tarzda eserler vermiştir.

Max Ernst de Sürrealizm Sanat Akımı Temsilcileri Arasında


max ernst
Şaşırtıcı ve yenilikçi Alman sanatçı, hayal dünyasından imgelerle bilinçaltının derinliklerine iner. Bu imgeleri genellikle toplumun genel kabulleriyle dalga geçmek için kullanır. Sanatçı, modern dünyanın mantıksız bir yapıda olduğunu düşünür, çalışmalarının temelini de bu düşünce oluşturur. Ernst’ün sanatsal görüşü, mizah ve canlılıkla ortaya çıkar.

Yves Tanguy


sürrealizm temsilcileri
Andre Breton’un yakın arkadaşlarından biri olan ilginç kişilik Yves Tanguy da, sürrealizm akımı temsilcilerinden biridir. Eserlerinde karakteristik olarak biçimi bozulmuş kayalar ve erimiş yüzeyler yer alır. Kendi kendini yetiştirmiş olan yetenekli ressam, gerçek gibi görünen alanlar resmederek kurguyla hakikati bu resimlerde bir araya getirmiştir. Kendine özgü bir sembolizm anlayışı vardır.

Frida Kahlo ve Sürrealizm Sanat Akımı


frida kahlo
Hastalık ve kaza nedeniyle talihsiz bir hayat yaşamış olan ünlü ressam Frida Kahlo, yaşadığı acıları ve psikolojik mücadelesini eserlerine yansıtmıştır. Küçük yaralar ve gözyaşı gibi imgeler, sanatçının kendine özgü üslubunun imza unsurlarıdır. Etkileyici bir biçimde renklendirdiği otoportreleriyle kimlik, beden, ölüm gibi temaları başarıyla işlemiştir. Kendisi reddetse de, sıklıkla sürrealist akımla özdeşleştirilmiştir.

Rene Margritte


rene margritte
Sürrealizm akımını daha entelektüel ve kavramsal bir boyuta taşıyan Belçikalı sanatçı Rene Margritte de sanat tarihinde özel bir yere sahiptir. İzleyicide zincirleme düşünme süreçleri yaratan eserleriyle gerçeklik algısını sorgulamıştır. Bilindik objeleri alışılmışın dışında kapsamlara yerleştirerek sanatın temsil etme özelliğini sorgulamıştır.

Modern Sanat Akımları